תקנון שימוש באתר TIXIT
1.      פתיח
         א.         אתר TIXIT מבית בטרקום מהווה פלטפורמה מקשרת לפרסום אירועים וניהול מכירת כרטיסים אונליין בין מפיצי אירועים לבין לקוחותיהם - רוכשי הכרטיסים.
         ב.         גלישה ושימוש באתר ובתכניו כפוף לתנאים המפורטים להלן.
         ג.          נא הקפד/י לקרוא תנאים אלו בקפידה ובמלואם, שכן כל שימוש באתר ובתכניו מהווה ומעידה
     על הסכמתך, אישורך ומהווה בסיס עקרוני וחוקי לאמור בתנאי שימוש אלו.
         ד.         האתר בבעלות מלאה של בטרקום, ומנוהל על ידה. בכל שאלה, הבהרה ובירור יש לפנות
     למנהלי האתר לפי כתובת, בטלפון בדוא"ל או בכל אמצעי תקשורת אחר.
         ה.        האמור בתנאי שימוש / תקנון זה מנוסחים ברובם בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם מיועד
     גם לנשים.
          ו.         כל נוסח המשתמש בלשון יחיד משמעו גם לשון רבים ולהיפך, לפי הקשרי השימוש.
          ז.        תנאי השימוש המובאים להלן במלואם באים להסדיר ולהבהיר את היחסים בין מפעילי אתר
     זה, לבין כל אדם, גולש, ו/או גוף המשתמשים באתר זה ו/או המשתמשים בשירותי האתר.
 
2.      הגדרות כלליות
         א.         "האתר" – אתר האינטרנט http://www.tixit.co.il
         ב.         "החברה" / "העסק" – בטרקום הבעלים והמפעילה את האתר.
         ג.          "מפרסם" – אדם שימצא לנכון בהתאם לתקנון האתר להירשם לאתר המערכת, ליצור לעצמו איזור ניהול אישי בו יוכל לפרסם את האירועים שלו,
      ולהצטרף לשימוש בתכני האתר, בכלים שבו ולפי התקנון.
         ד.          "תוכן" / "מידע" – המידע ותכני האתר, לרבות מודעות פרסומת ו/או אירועים, המוצגים באתר,
      וכן פרטים המוזנים על ידי משתמש באתר (אם על ידי מפרסם אירוע
      ואם על ידי גולש באתר).
         ה.         תוכן יהיה מכל סוג ו/או מין, לרבות תמונות, מספרים, מילים, הודעות, קבצים, קישורים,
      טקסטים, בקשות וכל מידע נוסף אחר.
          ו.          "רוכש כרטיסים" – גולש באתר הרוכש כרטיסים באתר מאחד או יותר מהאירועים במפורסמים בו,     
         ז.          "פרסום" – העלאת תכנים / מידע לאתר, לרבות מידע אישי, פרופיל, הזנת נתונים.
         ח.         "אירוע" – פרסום אירוע לשם מכירת כרטיסם או שלא, לפי שיקולים
      והחלטות אובייקטיביות בלבד של מפרסם האירוע, ללא העדפה, תנאים מפלים, והשפעה
      או מעורבות של מנהלי האתר.
         ט.         "משתמש" – כל גולש או משתמש באתר באופן כללי ולא מסווג.
 
3.      זכויות קניין באתר
         א.         כל הזכויות באתר TIXIT שמורות לבטרקום: עיצובו, תכניו, ממשקי הפעלתו, מודעות הפרסום
     לסוגן, הרכב מכלולי האתר, המידע ואופן הצגתו.
         ב.         אין לשכפל, להעתיק, למכור, לתרגם, להדפיס, לעשות שימוש לרעה, להפיץ ולפרסם
     ללא אישור החברה (בטרקום) בכתב לצורך זה או אחר של מידע, אלא לשימושו הפרטי
     והאישי של הגולש בלבד.
         ג.         האמור תקף לכל סוג של מידע, לרבות סימנים מסחריים, תמונות, טקסט, מידע אישי על
     גולשים באתר, פרסום ואירועים.
         ד.         אין לבצע כל שימוש מסחרי במידע המתפרסם באתר, תכניו, סימנים מסחריים, פרטי רוכשים ומשתמשים מכל סוג באתר
     או מפרסמי אירועים, בלא קבלת היתר לכך בכתב בלבד מהחברה (בטרקום).
         ה.        ביצוע אחת מהפעולות האסורות האמורות לעיל מהווה עבירה פלילית על החוק בישראל.
 
4.      תנאי רישום לשירות/ים באתר ולשימוש בו
         א.         על מנת לבצע פעולות באתר מתבקשים משתמשי האתר לפי צורך,
     להירשם באתר באמצעות טפסי הרשמה ייעודיים לכך. הרישום הינו אישי,
      ובסיומו ניתן להשתמש באתר.
         ב.         כל משתמש שנרשם לאתר מצהיר ומסכים כי הוא מעוניין בהפצת האירועים שלו במידה והינו מפרסם אירועים,
     מבלי לפגוע בתנאים האמורים לעיל ולהלן.
         ג.          בטרקום שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים, עדכונים, אם במידע ואם בשירותים ואם
     בתכני האתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא מתן הודעה מראש.
         ד.         המשתמש מודע ומאשר את עצם היות פרטיו מאוחסנים במאגרי
     המידע של החברה, לרבות הפצתם לחברות ולפרסמי אירועים לבקשתו,
     באתר, ובהתאם להסכם השימוש באתר.
         ה.        למשתמש ידוע כי בחלק מן המקרים ישנן חברות ומפרסמי אירועים חסויים המשתמשות בשירותי האתר,
     ואי לכך, אין ולא תהיינה לו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות לגבי הפצת פרטי הרשמתו באתר, במידה ועשה כן בעצמו, 
     ואין החברה מחויבת ליידע אותו על כך מראש ו/או בכלל.
          ו.         אין בעלי האתר / החברה / בטרקום אחראים בכל צורה שהיא להפצת נתוני הרוכש כרטיסים או מפרסם האירועים שבאתר, מוכל מפרסמי האירועים, רוכשי הכרטיסים וגולשי האתר לסוגיהם מסירים כל אחריות מהחברה או מי מטעמה, ומובהר להם בזאת, כי אין החברה
     או מי מטעמה אחראים לכל נזק שייגרם עקב כך.
          ז.        כמו כן, מוסכם, כי אין באמצעות שימוש באתר בכדי להבטיח דבר מעם החברה, מעסיקים המפרסמים באתר או מי מטעמם,
    לרבות אי הבטחת אוטנטיות ,זמינות, מכסת כרטיסים וכל טובין אחר המוצע ע"י מפרסם באתר.
         ח.       משתמש באתר יעלה נתונים, פרטים, תמונות וקבצים שיעברו הליך אישור על ידי מנהלי האתר.
    אין בתכלית האיסור אפשרות להפיץ, לפרסם ו/או להעלות נתונים ומידע מכל סוג שהוא לצרכים
    שיווקיים ו/או פרסומיים ו/או שאינם נאותים ותואמים את מדיניות ומטרות האתר.
         ט.        רישום לאתר על ידי מפרסם אירועים או רוכש כרטיסים או כל רישום גולש אחר,  יהיו לראייה חלוטה
    להסכמה לתנאי השימוש באתר (AS IS), נכונות הפרטים והפעולות באתר.
          י.        ידוע למשתמש באתר כי מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים
    משפטיים פליליים ואזרחיים לפי החוק.
        יא.        החברה / בטרקום / האתר תהיה רשאית שלא לאשר שימוש באתר למשתמש כזה או אחר
    מכל סיבה שהיא, ולפי שיקול דעתה בלבד.
        יב.        משתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש בזדון המנוגד לסעיף תיקון מספר 40 לחוק
    התקשורת תשס"ח 2008.
        יג.         החברה / בטרקום / האתר תהיה רשאית שלא לפרסם ו/או להעלות תכנים מכל סוג לאתר,
    המפרים את תנאי השימוש באתר והתקנון ו/או העלולים לפגוע באתר ו/או בצד ג' כל שהוא.
        יד.        בטרקום מכבדת את פרטיות משתמשי האתר והמידע האישי שלהם.
        טו.        עם זאת, בעת רישום משתמש לאתר - זה האחרון מוסר פרטיו ביודעין.
        טז.       בטרקום מבקשת מידע ופרטים נחוצים לה בלבד.
         יז.        בטרקום אינה מתחייבת להימצאות כל הקישורים באתר תקינים ויובילו ליעד פעיל.
        יח.        אין בטרקום מתחייבת כי: פעולת האתר תתקיים ללא הפרעות כלל ו/או פעילות האתר תהיה
    חסינה לפגיעות. יחד עם זאת, בטרקום תעשה ככל יכולתה להימנע מתקלות אלו.
 
5.      אחריות
         א.        TIXIT מבית בטרקום / האתר, מנהלי האתר ו/או מי מטעמם, לא ישאו באחריות לרבות נזק ישיר, עקיף,
    תוצאתי או אחר, שייגרמו למשתמש ו/או גולש ו/או מפרסם אירועים ו/או רוכש כרטיסים באתר ו/או צד ג' באתר, כתוצאה
    משימוש בו, שלא על פי תנאי שימוש / תקנון אלו המובאים לעיל ולהלן.
         ב.        כמו כן, לא תהיה למשתמש בשירותי האתר כל טענה בגין איבוד נתונים, קבצים, רישומים,
    פגיעה במחשבו האישי בו נעשה שימוש באתר, תוכנות וכל אמצעי אחר שהיה ברשותו.
         ג.         כמו כן, לא תהיינה טענות מכל סוג למשתמש האתר, רוכש כרטיסים, מנהל אירועים וצד ג', בהקשר כל שהוא לכל
    סוג של מידע מפורסם באתר, הגיע בדוא"ל או בנתוני התקשרות.
         ד.        בטרקום / האתר עושה כל שביכולתה לאפשר נגישות למידע מקצועי ואמין באתר.
         ה.        אין בטרקום אחראית לטיב המידע המוצג באתר שנעשה על ידי ובאמצעות גולש
     ו/או משתמש ו/או מפרסם אירועים ו/או צד ג'.
          ו.         אין בטרקום ערבה לנכונות פרסומי אירועים על ידי מפרסמי אירועים ואינה מקיימת צד כזה או אחר
    בנוגע אליהן. כל משתמש עושה כראות עיניו, אחריותו ושיקול דעתו הבלעדי.
          ז.        נפלה טעות קולמוס בכל אחד מחלקי האתר, לא יחייב הדבר את בטרקום,
    הנהלת האתר ו/או מי מטעמם.
         ח.       המשתמש מסכים לפי תנאי תקנון זה המתוארים לעיל ולהלן כי: לא יבצע פעולות זדוניות,
   פרסום שלילי על צד ג' כזה או אחר, לא יפר זכויות קנייניות, לא יעשה שימוש ציני במקורות
   ותכני האתר, לא יעלה תכנים לא ראויים כגון פורנוגרפיה, לא יבצע פעולות ולא יעלה חומרים
   ותכנים האסורים על פי חוק, לא יעשה שימוש בקבצים זדוניים, תוכנות, אמצעים מפגעים,
   וירוסים, לא יתקוף את האתר ו/או מאגרי המידע בו, לא יבצע פעולות עוינות ופוגעות מוסרית,
   לא יטעה את ציבור המשתמשים / צד ג', וכן, יפעל לפי כללי האתיקה והפעולות המקובלים
   ושאינם מנוגדים לכללי השימוש באינטרנט.
         ט.       במידה ומשתמש פעל בניגוד לאמור בתקנון זה, וגרם לפגיעה מכל סוג באתר, הנהלתו, מי
   ממשתמשי האתר וגורם צד ג', ישפה את הנהלת האתר, מי מטעמה, עובדיה, בעלי מניותיה,
   לקוחותיה, בגין כל פגיעה, נזק, אובדן, הפסדים כספיים, הוצאות שייגרמו כתוצאה מכך.
          י.       בטרקום עושה כל שביכולתה על מנת לשמר יכולות אבטחה באתר מהגבוהות הקיימות.
   יחד עם זאת, השירותים והשימוש באתר עלול להיתקל בכשלים טכניים,
   כח עליון ובתקלות בלתי צפויות.
        יא.       כל משתמש באתר מסכים בזאת להסיר כל אחריות מבטרקום לכל פעולה זדונית שתהווה
   גישה לאדם זר להרשאות, ססמאות, פרטים אישיים, שינויים במידע פרטי ווירוסים.
        יב.       תנאי תקנון זה לעיל ולהלן, ניתנים ועומדים בפני עדכונים עיתיים.
         יג.       לבטרקום, מנהלי האתר ובעליו ישנה הזכות המלאה להפסיק, לשנות ולהוסיף שירותים ותכנים
   באתר, או חלקם, ללא הודעה מראש ולפי מדיניותה בלבד.
        יד.       מפרסם האירועים מתחייב בזאת, כי תכני פרסום וניהול האירועים שלו אינם מכילים: הפרת זכויות יוצרים של
   קניין אחרים, תוכן פוגעני, בוטה, פורנוגרפי, תוכן פרסומי אסור לפרסום על פי חוק, לשון הרע,
   מידע אישי ופרטי על לקוחותיו, וירוסים למחשבים, תוכנות עויינות, תוכן פוגעני, הטעיית צרכנים.
   יחד עם זאת, באחריות מפרסם האירועים בלבד לפרסם ו/או להעלות לאתר TIXIT מבית בטרקום תכני פרסום והפצת אירועים
   אמיתיים, נכונים וזמינים לכל.
        טו.       הסכמי מנוי עם מפרסם אירועים כזה או אחר הינם אישיים ופרטניים לו בלבד ואינם ניתנים להעברה
   לצד ג' אחר.
        טז.      הפרת מי מסעיפי תקנון זה לעיל ולהלן או סיום תקופת השימוש בשירות, תסתיים ההתקשרות
   של מפרסם האירועים אל מול האתר – TIXIT מבית בטרקום.
        יח.       תכני האתר המתקבלים בו חשופים לכל גולשי רשת האינטרנט ללא יוצא מן הכלל, לרבות מנועי
   חיפוש המבצעים אינדקס וסריקת האתר על בסיס יומי/שבועי/חודשי באופן אוטומטי, ואין החברה
   אחראית ו/או מודעת ו/או מסוגלת לבצע פעולות על מנת לברר אילו תגובות עלולות להתקבל
   בעקבות התכנים. בטרקום / האתר לא תישא כלפי המשתמש ו/או מפרסם הארועים ו/או רוכש הכרטיסים ו/או צד ג' או אחר
   באחריות לתגובות אלו.
        יט.        ביטול עסקה יבוצע בהתאם ובכפוף לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"ה - 2010,
                    בכפוף לסעיף 14ו' ו-37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 - להרחבה לחץ כאן
 
6.      דיוור ישיר
         א.       בטרקום משתמשת בכלי דיוור ישיר באתר TIXIT לפנייה מרוכזת למפרסמי אירועים ו/או רוכשי כרטיסים,
         ב.       מידי פעם תשלח בטרקום בדוא"ל מרוכז מידע פרסומי, שיווקי אודות שירותים.
         ג.        מידע זה יישלח למשתמש באתר TIXIT רק אם נתן בכך את הסכמתו, ובכל עת ניתן יהיה לבקש
   להימנע מקבלת דיוור ישיר זה.
         ד.       דיוור ישיר יבוצע באמצעים: דוא"ל, מסרונים וללא עלות מצד המשתמש.
 
7.      שימוש במידע אישי
         א.       בטרקום מתחייבת לא לבצע כל שימוש בפרטי משתמש ו/או גולש באתר מלבד
   אלו לשמם נועדו בשימוש באתר.
         ב.